Blogi

Hankkisinko oman coachin?

30.08.2015 12:10

Coachingin käyttö on ilahduttavasti lisääntynyt. Läheskään kaikki kiinnostuneet eivät kuitenkaan vielä hyödynnä tätä täsmäkehittämisen mahdollisuutta.

Coachingin käyttö on ilahduttavasti lisääntynyt. Läheskään kaikki kiinnostuneet eivät kuitenkaan vielä hyödynnä tätä täsmäkehittämisen mahdollisuutta. Esimerkiksi Stanfordin yliopiston Executive Coaching -tutkimuksessa 2013 ilmeni, että lähes kaikki siihen osallistuneet johtajat kertoivat kokevansa positiivisena mahdollisuuden coachingiin ulkopuolisen coachin kanssa. Kuitenkin noin 2/3:lla vastanneista ei ollut menossa henkilökohtaista valmennusta. Tämä artikkeli toivottavasti auttaa sinua, joka olet pohtimassa mahdollisen coachin palkkaamista.

Päätös coachingin aloittamisesta

Edellisessä postauksessa on käsitelty esimerkkejä tilanteista, joihin coaching sopii hyvin. Olet ehkä tilanteessa, jossa coachingia tyypillisesti käytetään, esimerkiksi uuden tehtävän haltuun ottaminen, johtamistaitojen kehittäminen palautteen pohjalta, viestintään liittyvät haasteet, tiimin kehittäminen, omaan uraan liittyvät kysymykset jne.. Kysymys mielessäsi voi olla, sopisikohan tämä minulle? Tai auttaisiko tämä minua nykyisessä tilanteessani? Mitä hyötyjä tästä olisi? Viimeisimmässä ICF:n coachingin käyttöä koskevassa tutkimuksessa (2014 ICF Global Consumer Awareness Study) coachingia käyttäneet kertoivat tärkeimmiksi syiksi seuraavat: Oman / tiimin suorituksen parantaminen, uramahdollisuuksien edistäminen, itseluottamuksen / parantaminen, johtamisen strategioiden parantaminen, työn ja muun elämän tasapainon parantaminen.

Sherpan 2015 ”The Tenth Executive Coaching Survey”:ssä kuvataan coachingin painopisteen muuttumista 10 vuodessa ongelmien ratkaisemisesta yhä vahvemmin proaktiiviseen johtamisen kehittämiseen. Samaan aikaan itsensä ja muiden johtamisen taidosta on tullut yhä tärkeämpi osa paitsi esimiesten ja johtajien, niin myös asiantuntijoiden osaamista.

Coachingissa motivaatio ja halukkuus coachin kanssa työskentelyyn ovat tärkeitä tulosten kannalta. Alla olevien kysymysten avulla voit tarkistaa, voisiko coaching sopia sinulle?

Kysy itseltäsi:

  • Onko minulla aloitettaessa käsitys tavoitteista coachingille?
  • Olenko avoin uusille ajattelutavoille ja käyttäytymiseni muuttamiselle?
  • Haluanko olla rehellinen itselleni omien vahvuuksieni ja kehittämisalueitteni suhteen?
  • Olenko avoin palautteelle ja näen palautteen mahdollisuutena tehdä asioita paremmin ja kehittyä henkilökohtaisesti? Tai haluanko kehittää palautetaitojani, jos palaute on minulle hankala asia?
  • Haluanko järjestää aikaa coachingille ja sitoutua prosessiin?

Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata sataprosenttisella varmuudella ”kyllä”. Ihmiset lähtökohtaisesti haluavat tehdä asioita, joissa ovat hyviä ja jotka ovat muodostuneet heille tavoiksi. Voi olla vaikeaa arvioida, miten ja milloin on valmis muuttamaan omaa käyttäytymistä. Muutosvalmius lisääntyy usein coaching-prosessin aikana. Onnistuakseen coaching kuitenkin edellyttää avoimuutta tai vähintäänkin uteliaisuutta muutokselle tavoitteiden mukaan. Coachingiin lähteminen on usein osoitus strategisesta ajattelusta oman uran ja kehittymisen suhteen; strateginen ajattelu näkyy menestyvillä yleensä myös kykynä kehittää itseä strategisesta näkökulmasta ja kasvaa siten vaativimpiin tehtäviin.

Miten löydän coachin?

Kun coaching tuntuu mahdolliselta vaihtoehdolta omassa tilanteessa, on hyvä aika kontaktoida mahdollisia coacheja ja saada enemmän tietoa siitä, mitä coaching käytännössä tarkoittaisi.
Yksilöcoaching-prosessin onnistumisen kannalta on tutkimusten mukaan tärkeintä coachin ja coachattavan välisen vuorovaikutuksen laatu ja heidän yhteistyösuhteensa. On siis tärkeää keskustella mahdollisen coachin kanssa ilman sitoumuksia coaching-prosessin aloittamisesta.

Coachia valitessa kannattaa kiinnittää huomiota:

  1. Coachin ammatilliseen osaamiseen, joka sisältää sekä coaching-osaamisen, coaching-prosessin hallintaosaamisen että luottamukselliseen ja eettiseen toimintaan liittyvät osaamiset. Ammatillisen coaching-järjestöjen (esim. ICF; international Coach Federation, maailmanlaajuisesti yli 17.000 sertifioitua coachia 2015) myöntämät sertifioinnit varmistavat sen, että coach on kouluttautunut ja sitoutunut toimimaan eettisten ohjeiden mukaan. Esim. ICF:n web-sivuilta löytyy luettelo jäsen-coacheista ja heidän sertifioinneistaan.
  2. coachin ja coachattavan ”yhteensopivuuteen”
  3. coachin organisaatioiden toiminnan ja systeemisen ajattelun ymmärrykseen (esim. organisaatiokulttuurin merkityksen ymmärtämiseen )
  4. coachin integriteettiin ja rohkeuteen antaa selkeää palautetta ja kertoa havainnoistaan – tämä liittyy kohtaan kaksi, koska ihmisten erilaisuus vaikuttaa tässä.

Muutoksen ja organisaation kulttuuriin vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää silloin, kun organisaatiossa on muutos meneillään ja coachin halutaan tukevan johtajaa muutoksen läpiviennissä. Ylimmän johdon coachingissa on usein keskustelun aiheina sekä yksilö- että organisaatiotason muutos- ja kehittämistarpeista.

Coachattavan ja mahdollisen coachin ensimmäisen tapaamisen tarkoituksena on kartoittaa puolin ja toisin soveltuvuutta ja odotuksia yhteiseen työskentelyyn. Tärkeää coachin ammattitaidon lisäksi on tarkistaa oma tunne siitä, että tämän ihmisen kanssa on helppo puhua ja luottamuksen rakentamiselle on hyvä pohja.

Sopimus selkiyttää pelisäännöt

Coachingista on hyvä tehdä sopimus; se selkiyttää yhteisiä pelisääntöjä ja luo siten turvalliset puitteet jatkolle. Sopimuksessa on hyvä myös mainita siitä, miten mahdolliset kolmikantatapaamiset organisaation edustajan kanssa tapahtuvat.
Organisaatioiden ollessa coachingin tilaajana ja sponsorina coach toimii tavallaan kahden asiakkaan kanssa; varsinaisen coaching-asiakkaan kanssa sekä maksavan asiakasorganisaation kanssa. Lähtötilanne- ja raportointiasioiden käsittely ja sopiminen selkeästi on tärkeää. Coaching-keskustelujen sisältö on aina luottamuksellista. Erikseen sovituissa coaching-asiakkaan, coachin ja sponsorin ns. kolmikantakeskusteluissa voidaan sitten yhdessä keskustella prosessista ja sen tavoitteista ja etenemisestä.

Tapaamiset

Coaching-prosessin kesto on tyypillisesti 6-12 kk, mutta se voi olla myös pidempi tai joskus myös lyhyempi, tiettyyn selkeästi rajattuun tavoitteeseen keskittyvä. Tyypillinen tapaamisen kesto on 1,5 tuntia ja tapaamisväli kolme-neljä viikkoa. Suomessa yleisin tapa toteuttaa coaching-keskusteluja on face-to-face tapaamiset, mutta myös puhelimen ja videoneuvottelujen käyttö on lisääntynyt ja ne sopivat hyvin coachingiin. Coaching-sessioiden pituus voi tällöin olla lyhyempi, esim. tunti tai jopa puoli tuntia / kerta. Henkilökohtaiset coaching-prosessit ovat yksilöllisiä, koska kyse on asiakkaan tarpeisiin räätälöidystä kehittämisestä.

Tuumasta toimeen

Coachingin sopivuudesta ja hyödyistä omassa tilanteessa saa parhaiten tietoa ottamalla suoraan yhteyttä ammatticoachiin. ICF:n tutkimuksen mukaan coachingiin osallistuneista yksilöistä ja organisaatioista 99% oli erittäin tai jokseenkin tyytyväisiä ja 96 % olisi valmis toistamaan prosessin jos olisivat uudelleen päätöksentekotilanteessa aloittamisen suhteen.

"Build a high-trust organization and employees will reciprocate by exhibiting a high degree of self-control."