Yksilöcoaching & Executive Coaching

”Coaching is unlocking people’s potential to maximize their own performance. Coaching focuses on future possibilities, not past mistakes.” (John Whitmore, yksi tärkeistä liike-elämän coaching pioneereista)

Coachingin käyttö organisaatioissa on jo melko yleistä sekä johtamisen kehittämiseen liittyvien valmennusohjelmien osana että erillisinä, räätälöityinä yksilötoteutuksina. Coachingia koskevat selvitykset myös indikoivat käytön lisääntymistä – jatkuva muutos ja yhä kompleksisempi toimintaympäristö asettavat johtamiselle uudenlaisia haasteita. Executive Coaching -prosessi tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan omaa tekemistä ja edessä olevia haasteita yhdessä coachin kanssa. Coach on asiakkaan luottamuksellinen kumppani, joka sparraa, haastaa ja kannustaa tilanteen mukaan.  Itsetuntemus ja omien vahvuuksien hyödyntäminen ovat menestymisen avaimia jatkuvan muutoksen ja vaikeasti ennustettavan ympäristön keskellä. Haluatko sinä pysähtyä löytämään oikeat kysymykset ratkaistavaksi?

Tyypillisiä tilanteita, joissa asiakkaat hakeutuvat coachingiin,  ovat esim.:

  • Oman johtamisen kehittäminen: Mikä tavoitteiden näkökulmasta toimii ja mitä on hyvä muuttaa? Mitä priorisoida?
  • Uuden johtamisroolin tai muun roolin haltuun ottaminen onnistuneesti
  • Tarve löytää ulkopuolinen keskustelukumppani, joka tuo näkökulmia, havaintoja ja palautetta rakentavasti ja rehellisesti (tyypillisesti ylimmän johdon tarve).
  • Organisaation kulttuurin uudistamistarpeeseen liittyvät johtamisen toimintatavat ja -käytännöt
  • Isojen muutos- ja uusiutumisohjelmien läpiviemisen haasteet  (digitalisoiminen, yrityskauppa- ja fuusiotilanteiden jälkeinen integraatio jne.)
  • Yhteistyö sidosryhmien kanssa, verkostojen johtaminen
  • 360- tai muun palautteen pohjalta identifioidun kehittymistarpeen käsittely ja toimintatapojen muutosten löytäminen sekä kokeilu käytännössä
  • Omaan uraan liittyvät kysymykset; uramuutosten pohtiminen ja suunnittelu

Parempi suoriutuminen työssä, sekä oma että tiimin, on kansainvälisen coaching-järjestön ICF:n PwC:llä 2017 teettämän  kuluttajatutkimuksen mukaan yleisin syy coachingin käyttöön. Seuraavana oli vuorovaikutuksen ja viestinnän parantaminen.

Itsetuntemus ja itseohjautuvuus perustana

Itsetuntemuksen lisääminen ja itseohjautuvuus ovat käytännössä aina yksilöcoachingissa mukana, koska coachingin keskeinen ydin on usko ihmisen potentiaaliin ja kykyyn löytää itse parhaat ratkaisut. Ensin on löydettävä oikeat kysymykset ratkaistavaksi.

Coach tukee asiakasta tekemään tarvittavia muutoksia johtamistavoissa ja -käyttäytymisessä. Coachingissa tuodaan keskusteluun myös mahdollisia muutoksen esteenä olevia uskomuksia ja ajattelumalleja – coachin tehtävänä on tukemisen ohella haastaa asiakkaan ajattelua.

Coachingin myötä itsetuntemus lisääntyy ja samalla asiakkaan kyky ja motivaatio tehdä tarvittavia muutoksia omiin tapoihin ja käyttäytymiseen vahvistuu. Itsensä johtamisen kyky on yhä tärkeämpi taito tämän päivän verkostoituneessa ja informaatiota pursuavassa työelämässä kaikille – muiden johtamisessa se on pohja, jolta rakentaa hyvää toisten johtamista.

Yksilöcoachingissa on mahdollisuus keskittyä asiakkaan ja organisaation menestyksen kannalta keskeisimpiin kysymyksiin.

Coaching tukee transformaation läpiviennissä

Coaching voi olla menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää johtajille, joiden tehtävänä on yhdessä tiiminsä kanssa saada aikaan merkittävä uudistuminen,  esim. organisaatiokulttuurin transformaatio yrityksessään. Tällöin käsiteltävät asiat voivat liittyä sekä oman johtamisen kehittämiseen että siihen, miten saada muut omassa johtoryhmässä tai tiimissä ja organisaatiossa täysin mukaan muutokseen. Oikeiden kysymysten löytäminen ratkaistavaksi on menestymisen kannalta ratkaisevan tärkeää.

Ajanvaraus

Varaa 15 tai 30 min puhelinpalaveri (Pirkko Aminoff) – keskustellaan lähemmin tilanteestanne ja coaching- / valmennustarpeistanne.

Palaveriajan varaus

tai lähetä sähköpostia, niin otan yhteyttä pirkko.aminoff@mindavenue.fi


"If you want something new, you have to stop doing something old."